EFG-projecten

Het KNGMG participeert in een aantal Europees gefinancierde projecten. Deze projecten worden gecoördineerd door de European Federation of Geologists (EFG). Op deze pagina stellen we de lopende en afgeronden projecten aan u voor.

Lopende projecten

Er zijn momenteel geen lopende EFG projecten waar KNGMG bij betrokken is. 

Afgesloten projecten

ENGIE

Empowering girls to become the geoscientists of tomorrow

Hoe groot de opmars van vrouwen de laatste jaren ook is, de aardwetenschappen blijft een door mannen gedomineerde wereld. De  Europese Federatie van Geologen (EFG), waar ook KNGMG aan deelneemt, wil meisjes op de middelbare school al interesseren voor de aardwetenschappen. Dit vergroot de kans dat ze uiteindelijk ook kiezen voor een aardwetenschappelijke carrière. Met het ENGIE-project wil de EFG een bijdrage leveren aan de verbetering van het man-vrouw evenwicht in ons vakgebied. Dit doen we door het organiseren van allerlei activiteiten voor meisjes variërend van het aanbieden van lespakketten tot veldwerk. En dit met het idee dat in de middelbare schooltijd belangrijke keuzes gemaakt worden voor de studie en carrière later. We nemen hierbij ook ervaringen mee van vrouwen die op dit moment werkzaam zijn in aardwetenschappelijke organisaties. Aan dit project doen meer dan 20 Europese landen mee. Meer informatie is te vinden op https://www.engieproject.eu/

More information

Raising the interest of young girls to study geosciences and geo-engineering

The project ‘ENGIE – Encouraging Girls to Study Geosciences and Engineering’ aims to turn the interest of 13-18 years old girls to study geosciences and related engineering disciplines. As career decisions are made generally in this period of life, the impact of the project is expected to contribute to improvement in the gender balance in the fields of these disciplines.

Improving the gender balance in these disciplines

The overall gender pattern in geosciences, especially in the mineral exploration and extraction sectors is imbalanced. It is typically characterised by men and stable male stereotypes at almost all levels in businesses, in society and professional communities as well as in education and research. However, studies confirm that diverse teams are more creative and innovative. Participation of women in raw materials related industries is therefore necessary and may be considered as a desirable element of business strategy.

Implementing awareness-raising activities in 22 European countries

Through the project, an awareness-raising strategy is being developed and an international stakeholder collaboration network will be established for the implementation of a set of concrete actions. These actions include family science events, outdoor programmes, school science clubs, mine visits, mentoring programmes, international student conferences, publication and awarding opportunities, summer courses to science teachers and production of educational materials. The actions are being carried out in more than twenty countries throughout Europe and will be enhanced by vibrant and active social media presence.

 

CHPM2030

Combined Heat, Power and Metal extraction

De Europese Commissie heeft op 1 januari 2016 het startsein gegeven voor een vierjarig project CHPM2030– Combined Heat, Power and Metal extraction. Dit project is gericht op het ontwikkelen van innovatieve technologie voor de gelijktijdige winning van warmte-energie en metalen. KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij dit project betrokken. De coördinatie van het project ligt in handen van de EFG.

Het EFG heeft een media campagne gestart om het publiek en stakeholders te informeren over de combinatie van metaalextractie en hernieuwbare energiebronnen getiteld ‘What Society know today what CHPM will revolutionise tomorrow. Om deze campagne kracht bij te zetten is een Youtube promotievideo gemaakt waarin de doelstelling van CHPM worden uitgelegd. Verder zijn er nieuwe brochures in diverse talen w.o. Nederlands beschikbaar.

More information

Tijdens een workshop op 12 april 2018 in Brussel zal de stand van zake van het project en plannen voor de toekomst besproken worden. Meer informatie kan worden gevonden op de website van CHPM2030: www.chpm2030.eu.

Persbericht januari 2019 – originele versie
In het afgelopen jaar is er in Europa een inventarisatie gemaakt van geschikte locaties m.b.t. watertemperatuur en ertsafzettingen. Daarnaast is er gewerkt aan het opstellen van een duurzaamheidsmodel.

Het CHPM2030 project is nog in volle gang. Het eindigt officieel eind juni 2019. Tot die tijd werkt men nog aan een aantal onderwerpen.

  • Systeemintegratie – Het huidige ontwerp voor een CHPM installatie gaat uit van een watertemperatuur van 120°-190° Celsius en extreme zoutgehaltes.
  • Geïntegreerd duurzaamheidsbeoordeling – Om te zorgen dat de CHPM techniek veilig is voor zowel het milieu als de maatschappij worden milieu- en sociaaleconomische effecten geëvalueerd. Daarnaast wordt tevens een economische nullijn bepaald voor energie en delfstoffen.
  • Stappenplan en voorbereiding voor proefopstellingen – Om de CHPM technieken in te kunnen zetten op de lange termijn zal men de resultaten van proeflocaties in Groot-Brittannië, Portugal, Roemenië en Zweden evalueren teneinde een voorspelling te kunnen doen voor de periode 2030-2050.

De verschillende stappen binnen het CHPM project worden geïllustreerd in onderstaand YouTube video.

De voorlopige resultaten van het CHPM2030 project zullen worden gepresenteerd tijdens een conferentie in het kader van de Euroworkshop “Geology and the Energy Transition op 23 mei 2019 te Delft.

Het doel van de EuroWorkshop is om inzage te geven in de energie transitie en de impact op aardwetenschappen. Keynote sprekers zijn:

  • Haitze Siemers (Head of Unit of the ‘New energy technologies, innovation and clean coal’ unit, DG Energy, European Commission)
  • Ruud Cino (Dutch Ministry of Economic Affairs & Climate Change)
  • Vitor Correia (President, European Federation of Geologists)
  • Lucia van Geuns (Strategic Advisor Energy, The Hague Centre for Strategic Studies)
  • Adele Manzella (ETIP-DG; Italian National Research Council)

Een kort verslag van deze Euroworkshop kunt u vinden op de KNGMG-website. Meer informatie is te lezen in het EFG persbericht. De algehele resultaten van het project kunt u vinden in de “position-paper”.

UNEXMIN

Underwater Explorer
for flooded mines

De Europese Commissie heeft in februari 2016 het startsein gegeven voor een vierjarig project UNEXMIN – UNderwater EXplorer for flooded MINes.

Het UNEXMIN Consortium, bestaande uit 15 Europese organisaties, wil een vernieuwend mijneninspectiesysteem met behulp van robots ontwikkelen waarmee ondergelopen mijnen in kaart gebracht kunnen worden. Met deze technologie kan Europa’s capaciteit vergroot worden om diens verlaten mijnen opnieuw te evalueren op de aanwezigheid van mineralen met als resultaat enerzijds verlaagde exploratiekosten en anderzijds een verhoogde investeringszekerheid voor toekomstige mijnbouwactiviteiten.

Een gezamelijke UNEXMIN-¡VAMOS! conferentie , “Use of Robotics and automation for mineral prospecting and extraction”, roept exploratie –, mijnbouw- en robotica deskundigen op om mee te discussiëren over de meeste recente ontwikkelingen in de diverse disciplines en hun onderlinge synergie m.b.t. innovatie wat betreft opsporing en winning van delfstoffen. De conferentie vond plaats in Bled, Slovenië, van 30 januari (– 1 februari) 2018. Voorafgaand aan de conferentie (29 januari 2018) vond er een excursie plaats naar de Idrija kwik-mijnen, een van de locaties waar de UX-1 robot getest zal worden. Het EFG verslag over deze conferentie kunt u vinden op de EFG website. Hein Raat heeft namens KNGMG de conferentie bijgewoond. Een uitgebreider verslag van deze conferentie zult u welicht kunnen lezen in een van de volgende Geo.brieven.

More information

Luís Lopes en anderen hebben in European Geologist Journal 44 een artikel gepubliceerd waarin zij een concept omtrent het verkrijgen geologische informatie in ondergelopen mijnen op duurzame wijze presenteren. Hierbij wordt het robotsysteem UX1, welke specifiek is ontworpen voor lastige situaties, verder belicht. Het robotsysteem wordt o.a. uitgerust met apparatuur t.b.v. water bemonstering, meting van het aardmagneetveld, SLS (Structured Light Sensor), optisch en sonar ‘imaging’ alsmede geochemische, hydrologische, geofysische en mineralogische informatie. Alvorens de robot werkelijk operationeel is, staan er nog een groot aantal tests gepland. De eerste test van de robot zal mid 2018-2019 zijn in de Kaatiala (Finland) en Idrija (Kroatië) mijnen.

Om de doelstellingen van UNEXMIN verder te verduidelijken heeft men een Youtube promotievideo samengesteld.

Mei 2019 – De testfase is nu in volle gang. Na navigatietests in Kaatiala (Finland) is de derde test, in de Urgeiriça mijn (Portugal) met succes afgesloten; twee robotsystemen zijn diverse keren getoets op verkenning en kartering van galerijen en tunnels van de ondergelopen mijn. Een derde verkenning betreft het Ecton field (Peak district, UK). In dit historisch mijngebied probeert men m.b.v. de UX-1 robot informatie te verzamelen t.b.v. educatie en cultureel erfgoed w.o. b.v. informatie over verloren gegane gereedschappen sinds de Bronstijd en reconstructie van de geschiedenis van de mijn. Van de verkenning in het Ecton mijngebied wordt verslag gedaan in het persbericht van juni 2019.

Voorafgaand aan de afsluiting van het Horizon 2020 UNEXMIN project zal op 26 september 2019 een conference in Brussel georganiseerd worden. Project resultaten, waaronder een van de UX-1 robots, zullen gepresenteerd en gedemonstreerd worden. Het programma omvat discussies over delfstoffen beleid, de bijdrage van het UNEXMIN project aan dit beleid en Europese industriele innovatie, en toekomstige mogelijkheden en toepassing van dit exploratie systeem. Het programma is nog online beschikbaar.
Tijdens deze meeting waren ongeveer 80 deelnemers uit Europa aanwezig; beleidsmakers, wetenschappers, experts uit de ICT en de industrie. Deze meeting was de gelegenheid om het belangrijkste onderdeel van het project, de UX-1 robot, te presenteren en wel in het Europaas diepste zwembad Nemo 33. De presentaties zijn te vinden op YouTube. Verdere informatie is te lezen in het EFG persbericht.

De ervaringen met de UNEXMIN UX-1 robot zijn op 17 oktober 2019 gedeeld tijdens een gezamenlijk robotics workshop met UNEXMIN, PIPEBOTS en ROBOMINERS. Hierbij gaat men in de toekomst (samen) focussen op 4 discussieonderwerpen: robotics, sensing, navigatie en communicatie.

Ondanks het feit dat het UNEXMIN project binnenkort (eind 2019) wordt afgesloten is het de wens om middels de samenwerking met andere projecten de robot verder te ontwikkelen. De follow-up is mogelijk gemaakt binnen het EIT Raw Materials project en het onlangs opgezette UNEXMIN Robotics Company.

Meer informatie over het UNEXMIN project vindt u hier op de KNGMG-website, of op de website van het project, alsmede video’s van de verschillende robot verkenningen.

INTRAW

International Raw Materials Observatory

De European Federation of Geologists (EFG) heeft het initiatief genomen voor een aantal EU-projecten waaronder INTRAW – International Raw Materials Observatory. Dit project is gericht op internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen. KNGMG is samen met andere bij de EFG aangesloten Europese beroepsorganisaties als “third party” bij dit project betrokken. De coördinatie van het project ligt in handen van de EFG.

More information

Op 2 april 2015 is INTRAW als eerste van de projecten van start gegaan. In de PDF  INTRAW_press_release_1_KNGMG_versie.pdf vindt u het persbericht dat het project heeft doen uitgaan. Daarnaast is een brochure INTRAW_leaflet_members.pdf verschenen en een poster INTRAW_posterA1_2016-3.pdf.

Op 30 november 2016 organiseerde INTRAW een “scenario workshop” over de wereld van grondstoffen in 2050. Tijdens de workshop werden drie mogelijke scenario’s bediscussieerd: “National Walls”, “Sustainability Alliance” en “Unlimited Trade”. Lees meer over deze workshop in het persbericht op de website van INTRAW.

Vanaf april 2017 zijn er drie rapportages beschikbaar aangaande ‘best practices’ en kansen ten aanzien van onderzoek & innovatie van grondstoffen, onderwijs & outreach en industrie & handel in de vijf (referentie) landen Australië, Canada, Japan, Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Eind 2017 wordt het complete rapport International Observatory on Raw Materials, inclusief Europa, gepresenteerd. Lees meer over het persbericht  Intraw_media_kit_04_2017-1.pdf betreffende deze rapportages en andere publicaties op de website van INTRAW.

Op  7 november 2017 vindt in Brussel de lancering van International Raw Materials Observatory plaats als sessie binnen de conferentie EU-Advanced Mining Countries. Hierbij zal de Observatory (in de toekomst) optreden als bemiddelaar tussen de industrie en onderzoeksorganisaties welke actief zijn in de grondstoffen sector.

Om onze toekomstige grondstoffengebruik in kaart te brengen heeft men een drietal scenario’s ontwikkeld om zich te kunnen wapenen tegen mogelijke ongewenste ontwikkelingen. Verdere (gedetailleerde) informatie over de drie scenario’s, vrijhandel, protectionisme en duurzame samenwerking, kunt u vinden op de INTRAW website.

De resultaten van het INTRAW project zullen gepresenteerd worden tijdens de European Commission’s Raw Materials Week (6-10 November 2017). Hierbij wordt de International Raw Materials Observatory gelanceerd (7 November). De Observatory is opgezet om de internationale samenwerking op het gebied van grondstoffen te ondersteunen alsmede een dialoog tussen invloedrijke partners en diensten te bevorderen. Een ronde tafel conferentie aangaande de uitdaging m.b.t. internationale samenwerking is gehouden op 8 november 2017. De uitkomst is dat samenwerking noodzakelijk in voor de toekomst.

De doelstellingen van INTRAW en aankondiging van de European Commision’s Raw Material Week zijn weergegeven in onderstaande Youtube video.

Het INTRAW project is officieel per 1 februari 2018 beeindigd.

Meer informatie kan worden gevonden op de website van INTRAW: www.intraw.eu

KINDRA

Knowledge Inventory for hydrogeology research

Kennis over de hydrogeologie van Europa is sterk versnipperd over de 28 lidstaten. De EFG (European Federation of Geologists) heeft daarom het initiatief genomen voor een EU-project “KINDRA”, waarin de huidige in Europa aanwezige kennis over hydrogeologie wordt geïnventariseerd en gebundeld in een nieuw ontwikkelde online database. Meer informatie over dit project vindt u hier op de KNGMG-website, of op de website van het project zelf.

Het persbericht van zomer 2017 meldt dat het KINDRA project heeft geresulteerd in een Europese databank voor grondwater onderzoek (EIGR – European Inventory on Groundwater Research). Drie hoofdcategorieën, maatschappelijke uitdagingen, operationele activiteiten en onderzoek thema’s, zijn middels geclassificeerd.

More information

Voor een ieder die op zoek is naar informatie over grondwater (zo’n 2000 bestanden m.b.t. kaarten, 2D-diagrammen, boeken, rapporten, steekwoorden, export van csv-data enz.) en/of zijn eigen onderzoek wil delen, staat EIGR ter beschikking. EIGR maakt grondwater zichtbaar voor een ieder, groot en klein. Voor de jongste grondwatergebruikers is er een Engelstalige Did-you-know? animatie op YouTube ontwikkeld.

Voor meer informatie over de Europese grondwater databank, EIGR, ga naar http://kindraproject.eu/eigr/.

Namens het KNGMG heeft Willem-Jan Zaadnoordijk de afsluitende bijeenkomst in Brussel, 27 februari 2018, bijgewoond. Het KINDRA project is officieel per 1 april 2018 beeindigd. Een verslag van de bijeenkomst is te vinden via deze link.

Publicaties: The KINDRA project – towards Open Science in Hydrogeology for higher impact

Top picture © Earthfocus by Jeroen Peters copyright