In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heeft het KNGMG een Privacyverklaring opgesteld.

U kunt deze verklaring hier inzien of downloaden: [Privacyverklaring KNGMG versie 1.0]

Toelichting

Op 25 mei 2018 treedt  de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking. Deze wet verplicht organisaties om expliciet aan te geven welke privacygevoelige gegevens ze inwinnen, hoe ze die beveiligen en op welke manier ze die gebruiken. Een van de uitganspunten is ‘dataminimalisatie’: een organisatie mag niet meer van u weten dan nodig is om het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn uit te voeren en ook niet langer dan nodig bewaren. Een voorbeeld is een sollicitatiebrief en CV met tal van persoonlijke gegevens (de sollicitatie op zich is al privacygevoelig). Deze gegevens zijn nodig in de sollicitatieprocedure, maar als de kandidaat wordt afgewezen zijn ze dat niet meer en moeten ze vernietigd worden.

De AVG heeft ook betrekking op het KNGMG. Wat weten we van u? Vrijwel alle gegevens heeft u bij aanvang van uw lidmaatschap verstrekt. Het betreft naam, adres, woonplaats en aanhef, nodig voor de verzending van Geo.brief en NJG. We weten uw e-mail adres, nodig als u de digitale nieuwsbrief of bijvoorbeeld NJG alleen in digitale vorm ontvangt. We hebben u om uw studiegegevens gevraagd om te voorkomen dat loodgieters of hoogleraren Sanskriet lid worden. En we sturen u jaarlijks een factuur die u met uw betaalrekening voldoet (bank, rekeningnummer).

Hoe we met deze gegevens omgaan hebben we in de Privacyverklaring vastgelegd. Daarnaast beschrijft de Privacyverklaring onder welke voorwaarden we gegevens aan derden verstrekken (m.n. verzendlijsten van Geo.brief en NJG), hoe het zit met persoonsgegevens en beeldmateriaal op onze website, hoe we de persoonlijke gegevens beschermen, welke rechten u omtrent uw gegevens heeft en hoe u een eventuele klacht kan indienen.

Voor meer informatie over de AVG verwijzen we u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/avg-nieuwe-europese-privacywetgeving/algemene-informatie-avg