De economische voordelen van het bouwen en ophogen van dijken om overstromingsschade te verminderen, zijn wereldwijd veel hoger dan de kosten.

Dat blijkt uit een bericht op de website van de Vrije Universiteit Amsterdam. Op veel plaatsen zou het zelfs mogelijk zijn om de economische schade van rivieroverstromingen  tot onder het huidige niveau, ook als er rekening wordt gehouden met klimaatverandering, groeiende bevolkingen en verstedelijking.

VU-onderzoeker  Philip Ward van het Instituut voor Milieuvraagstukken (IVM) publiceerde samen met collega’s uit Nederland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten een artikel in ‘Nature Climate Change waarin hij deze conclusies toelicht.

De auteurs onderzochten hoeveel overstromingsrisico kan worden vermeden als er nieuwe dijken worden gebouwd of als bestaande dijken worden opgehoogd. Vervolgens bepaalden ze hoeveel het zou kosten om deze dijken te bouwen en te onderhouden. Voor hun berekeningen gebruikten ze een combinatie van globale hydrologische en economische modellen van Deltares, beter bekend als GLOFRIS. “Het is algemeen bekend dat de economische schade door overstromingen in kwetsbare gebieden de komende decennia zal toenemen door onder andere klimaatverandering en bevolkingsgroei”, aldus Ward op de VU-website. “Dit onderzoek toont aan dat deze schade in het jaar 2080 wel degelijk kan worden teruggebracht tot onder het huidige niveau, zolang er maar wordt geïnvesteerd in beschermende maatregelen. Beleidsmakers kunnen de onderzoeksresultaten gebruiken bij het in kaart brengen van de regio’s die baat hebben bij beschermende maatregelen. De resultaten geven bovendien inzicht in regio’s waar andere aanpassingsstrategieën nodig zijn, zoals het creëren van meer ruimte voor rivieren of het bouwen van overstromingsbestendige gebouwen.”